Öngösterim Görseli

5188 sayılı yasanın 10. maddesine göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli şartlar belirtilmiştir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak
4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
7.14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.